Wczytywanie...

 
Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia pojazdów

współpraca z blisko 30 Towarzystwami Ubezpieczeniowymi działającymi na rynku polskim pozwala nam na zapewnienie kompleksowej ochrony naszym Klientom.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo najtańsze ubezpieczenie OC oraz szeroki zakres ubezpieczenia Autocasco. Kierujemy się dobrem oraz potrzebami naszych Klientów. W naszych placówkach otrzymają Państwo fachową pomoc w dobraniu najkorzystniejszego zakresu, w najlepszej cenie.

OC

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym, uregulowanym przepisami Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z późn. zmianami.
Ustawa określa minimalne sumy gwarancyjne, czyli górną granicę odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeń. Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość:

W przypadku szkód na osobie – 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
W przypadku szkód na mieniu – 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

AC

Autocasco jest polisą dobrowolną, która może zostać wykupiona w pakiecie razem z obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej lub też jako samodzielne ryzyko, niezależne od okresu ochrony ubezpieczenia OC. Zakres AC obejmuje wszelkie zdarzenia losowe takie jak upadek drzewa na auto, uszkodzenie karoserii przez grad, wandalizm, kradzież oraz szkody własne.

Podstawową zaletą posiadania AC jest fakt, iż niezależnie od tego czy jesteś sprawcą szkody czy poszkodowanym możesz liczyć na wypłatę odszkodowania i naprawę swojego auta bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Parkując auto na miejskich parkingach klienci często doświadczają też tzw.szkód parkingowych, przy czym wielokrotnie sprawcy zdarzenia nie są znani, a co za tym idzie szanse na wyegzekwowanie odszkodowania wręcz nierealne. Dzięki polisie AC w wariancie serwisowym masz gwarancję, że Twoje auto zostanie naprawione w autoryzowanym serwisie, a wszelkie koszty pokryje Ubezpieczyciel.

Wybierając wariant AC warto zwrócić uwagę nie tylko na jego cenę, ale przede wszystkim na zakres. Dobre autocasco powinno zawierać takie parametry jak likwidacja szkody w autoryzowanym serwisie, brak potrącenia za amortyzację części jak również brak udziału własnego w szkodzie. Ubezpieczyciele są otwarci na potrzeby swoich Klientów, dlatego ich oferty są zróżnicowane pod względem zakresu jak i ceny. Najważniejsze jest, by Klient miał świadomość tego, co kupuje. Przed decyzją o zakupie AC należy porównać oferty z kilku Towarzystw, by mieć pewność, że wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę na rynku.

ASSISTANCE

Ubezpieczenie Assistance zagwarantuje kompleksową pomoc w wyniku wypadku, kradzieży lub awarii pojazdu. Zakres uzależniony jest od towarzystwa ubezpieczeniowego i wybranego wariantu.

Assistance zapewnia pomoc w przypadku zdarzenia objętego ubezpieczeniem.

Zakres ubezpieczenia może obejmować:

  • naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia, holowanie pojazdu, dostarczenie paliwa, pokrycie kosztów parkingu,
  • organizację i pokrycie kosztów takich jak: przejazd Ubezpieczonego do hotelu lub warsztatu, kontynuacja podróży lub powrót do miejsca zakwaterowania, odebranie naprawionego pojazdu, pomoc tłumacza,
  • pożyczkę środków pieniężnych, opłacenie kosztów naprawy, pomoc prawnika, przedpłatę kaucji,
  • informacja o warsztatach samochodowych, pomocy drogowej, pensjonatach, hotelach, schroniskach dla zwierząt, przekazanie informacji,
  • transport medyczny, powrót pasażerów, pomoc psychologa,
  • hospitalizację, powrót pasażerów, przewóz medyczny,
  • przewóz zwierzęcia z miejsca zdarzenia do lecznicy, kliniki weterynaryjnej lub wskazanego przez Ciebie miejsca, leczenie, opiekę lub utylizację zwłok.

Pomoc świadczona jest 24 godziny na dobę.

GAP

Ubezpieczenie Gap to zaawansowana ochrona przed utratą wartości pojazdu nowego jak i używanego. Powszechnie wiadomo, że każdy samochód traci na wartości w trakcie jego użytkowania i bez znaczenia pozostaje fakt, czy auto zostało zakupione w salonie samochodów nowych, czy w komisie. Utrata wartości jest szczególnie dotkliwa w przypadku samochodów nowych, w ciągu pierwszych 5 lat ich eksploatacji. Natomiast pojazdy starsze, przez swoją obniżoną wartość są szczególnie narażone na ryzyko szkody całkowitej w wyniku kolizji drogowej przez to, w jaki sposób podstawowy ubezpieczyciel wylicza koszt części niezbędnych do naprawy.

W większości przypadków wysokość odszkodowania wypłaconego z ubezpieczenia AutoCasco jest niższa niż wartość, za jaką samochód został zakupiony, ponieważ wypłata uzależniona jest od wartości rynkowej pojazdu z dnia powstania szkody.

Ubezpieczenie Gap pokrywa różnicę pomiędzy wartością fakturową nowo zakupionego pojazdu lub wartością z polisy AC w przypadku pojazdu jeżdżącego, a jego wartością rynkową z dnia szkody całkowitej. Oznacza to wypłatę dwóch odszkodowań, pierwszego z polisy podstawowego ubezpieczenia AC lub OC sprawcy oraz drugiego z polisy GAP. Ubezpieczeniem Gap można objąć motocykle, samochody osobowe, włączając w to pojazdy z napędem elektrycznym czy hybrydowym, jak i pojazdy ciężarowe, a nawet traktory rolnicze.

Ubezpieczenie to charakteryzuje:

  • uniwersalność, ponieważ działa z polisą AC każdego zakładu ubezpieczeń, ale jeszcze ważniejszą cechą jest to, że działa z polisą OC sprawcy, dzięki czemu właściciel pojazdu w przypadku kradzieży lub szkody całkowitej otrzyma odszkodowanie wartości zakupu swojego pojazdu.
  • gwarancja bezpieczeństwa spłaty zobowiązania w przypadku pojazdów zakupionych w leasingu lub kredycie, a nadwyżka wystarczy na uruchomienie kolejnego kredytu/leasingu.
Sprawdź...NNW komunikacyjne
NNW komunikacyjne to ubezpieczenie skierowane do każdego kierowcy, który chce zabezpieczyć siebie i pasażerów przed skutkami nieszczęśliwego wypadku na terenie całego świata.

Przedmiot ubezpieczenia to trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu mechanicznego oraz podczas:

• wsiadania i wysiadania z pojazdu,
• bezpośrednio przy załadowywaniu lub rozładowywaniu pojazdu,
• podczas zatrzymania, postoju lub garażowania pojazdu.

Świadczenia (w % od sumy ubezpieczenia) wypłacane są niezależnie od przysługujących z polisy OC, czy też innych zawartych umów NNW.
Ubezpiecz też...SZYBY
Ubezpieczenie to pokrywa koszty naprawy bądź wymiany szyb (czołowa, boczne, tylna) ubezpieczonego pojazdu.
Naprawa lub wymiana szyby przeprowadzana jest w najbliższym specjalistycznym warsztacie w terminie uzgodnionym z Klientem. Nie jest to autoryzowany serwis tylko np. punkt Auto Glass.
Najważniejszą zaletą jest fakt, że w przypadku ewentualnej szkody klient nie traci zniżek za bezszkodowość. Bardzo często również się zdarza, że Towarzystwa Ubezpieczeń przyśpieszają i upraszczają do minimum proces likwidacji szkody z tych drobnych ryzyk.
Przyda się na wyjeździe...ZIELONA KARTA
To Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy dla posiadacza pojazdu mechanicznego, świadczący o tym, że jest on objęty ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej (OC) zgodnie z prawem ubezpieczeniowym obowiązującym w kraju, w którym jej posiadacz przebywa, a który należy do (głównie europejskiego) Systemu Zielonej Karty.