Wczytywanie...

 
Ubezpieczenia dla firm

Ubezpieczenia dla firm

nasi eksperci wybiorą najlepsze ubezpieczenie dla firmy, które zapewni Ci pomoc w razie nieprzewidzianego zdarzenia.

Prowadząc własny biznes przedsiębiorca narażony jest na różnego rodzaju niebezpieczeństwa, które są związane nie tylko ze zdarzeniami losowymi, ale również z rodzajem prowadzonej działalności.

UBEZPIECZENIE MIENIA PRZEDSIĘBIORSTW

Prowadząc działalność gospodarczą mienie może być narażone na zniszczenie lub utratę w wyniku zdarzeń losowych oraz działalności osób trzecich.

W celu zabezpieczenia przed skutkami takich szkód proponujemy wykupienie ubezpieczenia:

 • mienia od ognia i innych zdarzeń losowych;
 • mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku;
 • ubezpieczenia szyb od stłuczenia.

Proponowane ubezpieczenie obejmuje swym zakresem nie tylko ogień i inne zdarzenia losowe takie jak powódź, przepięcia, zalania, wybuch, upadek drzew itd. czy kradzież z włamaniem i rabunku, ale również jej zakres może być rozszerzony o dodatkowe klauzule takie jak:

 • klauzulę wandalizmu (dewastacji);
 • klauzulę drobnych prac budowlanych;
 • klauzulę rozmrożenia;
 • klauzulę usunięcia pozostałości po szkodzie i wiele innych dostosowujących zakres do rodzaju działalności.

Oferujemy również:

 • UBEZPIECZENIE SPRZĘTU I MASZYN BUDOWLANYCH
 • UBEZPIECZENIE BUDOWY I MONTAŻU OD WSZYSTKICH RYZYK
 • UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

ODPOWIEDZIALNOŚC CYWILNA DZIAŁALNOŚCI

OC gwarantuje bezpieczeństwo finansowe firmy. Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna osoby Ubezpieczonej, gdy w związku z prowadzoną działalnością lub posiadaniem mienia wyrządzi czynem niedozwolonym osobie trzeciej szkodę osobową lub rzeczową do naprawienia której zobowiązany jest w myśl przepisów prawa (odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa).
Dodatkowo, dzięki posiadaniu polisy OC, Twoi partnerzy biznesowi będą mieli do Ciebie większe zaufanie, zawierając kontrakty, czy zapraszając Twoją firmę do udziału w przetargu.

Ubezpieczenie można rozszerzyć o dodatkowe klauzule:

 • OC za produkt;
 • OC pracodawcy;
 • OC za szkody powstałe wskutek niewykonania i nienależytego wykonania zobowiązań;
 • OC za szkody powstałe w nieruchomościach użytkowanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy itp.;
 • OC za szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające rejestracji lub obowiązkowemu ubezpieczeniu OC;
 • OC prowadzącego hotel lub podobny zakład;
 • OC parkingów strzeżonych;
 • OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców;
 • OC za szkody spowodowane awarią urządzeń wodno–kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania;
 • OC w mieniu przechowywanym;
 • OC w związku z organizacją imprez nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC;
 • OC za szkody w środowisku naturalnym;
 • OC za szkody powstałe w związku z przeprowadzeniem jazd próbnych.

Zakres dostosujemy do specyfiki Twojej działalności

UBEZPIECZENIA FINANSOWE

Jeśli uczestniczysz w przetargach publicznych lub innych, gdzie potrzebna jest wpłata gotówki jako wadium przetargowe lub gwarancje należytego wykonania kontraktu czy właściwego usunięcia wad i usterek, to mamy możliwość zaproponować następujące produkty finansowe:

 • Gwarancje zapłaty wadium:
  zapewniają organizatorom przetargów wypłatę kwoty gwarancji, w przypadku, gdy oferent nie spełni warunków wynikających z uczestnictwa w przetargu ( określonych np.w SIWZ, Regulaminie, innych dokumentach).
 • Gwarancje należytego wykonania kontraktu:
  zapewniają inwestorom wypłatę określonych kwot, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu przez wykonawcę.
 • Gwarancje właściwego usunięcia wad i usterek:
  zapewniają inwestorom wypłatę określonych kwot, w przypadku gdy wykonawca kontraktu nie usunie lub nienależycie usunie wady i usterki, ujawnione w przedmiocie kontraktu w okresie powykonawczym.
 • Gwarancje zwrotu zaliczki:
  zapewniają inwestorom terminowy zwrot zaliczki wypłaconej wykonawcy na realizację kontraktu.
 • Gwarancje zapłaty długu celnego oraz należności podatkowych:
  wymagane przez organy celne od podmiotów zajmujących się obrotem towarowym z zagranicą. Zapewniają organom celnym, zapłatę wymagalnych należności celno-podatkowych, w przypadku uchylania się od ich zapłaty przez Zobowiązanego.
Oferujemy również...OC PRZEWOŹNIKA W RUCHU KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM
Prowadząc działalność gospodarczą w postaci przewozów mienia należącego do osób trzecich, jesteście Państwo narażeni na jego uszkodzenie lub utratę, a tym samym jesteście zobowiązani do naprawienia takich szkód. W celu zabezpieczenia Państwa przed skutkami takich zdarzeń proponujemy wykupienie:

• ubezpieczenie OC przewoźników w krajowym ruchu drogowym,
• ubezpieczenie OC przewoźników w międzynarodowym ruchu drogowym
Wybierz korzystne...OBOWIĄZKOWE OC ZAWODOWE
Ubezpieczenia zawarte na podstawie odpowiednich Rozporządzeń Ministra Finansów. Należą do nich między innymi:

• OC zarządcy nieruchomości
• OC adwokatów , radców prawnych , notariuszy
• OC rzeczoznawców majątkowych i pośredników w obrocie nieruchomościami
• OC biura rachunkowego
• OC doradcy podatkowego
• OC architektów i inżynierów budownictwa
• OC podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
• OC z tytułu wykonania czynności agencyjnych i brokerskich
• OC zarządcy nieruchomości